Fiskeområden i berg

FISKEOMRÅDEN KÖP AV FISKEKORT

Fiskevårdsområden (FVO) i Bergs kommun omfattar 19 st områden inklusive Statens vatten. Områdena innefattar såväl enskilt som allmänt vatten. Storsjön består av fem FVO i olika kommuner och allt handredskapsfiske är tillåtet och fritt från fiskekortsavgift, gäller ej vid båtfiske. Fiskevårdsområdena är belägna på/i fjällen, i skogslandet med tjärnar och strömmande vatten ner till Storsjön.

Fiskevårdsområden i Bergs kommun

OBS. Fiskekortspriser och regler skrivna i utgivna broschyrer och informationsblad kan vara inaktuella.  Korrekta  upplysningar hittar du hos lokala återförsäljare samt  hos Internetbutiken www.fiskekort.se/bergskommun

De vanligaste fisksorterna är öring, harr, röding, sik, gädda och abborre. I några tjärnar/sjöar finns stor regnbåge bl.a är det svenska sportfiskerekordet (9 kg) satt i Börtnansjön. I de flesta fall är det privata fiskevårdsområden där det krävs fiskekort. I en del av våra vatten stödutsätter vi fisk. Dock finns det områden som staten förvaltar och här kan man få tillstånd till kvoterat fiske. Anmälan görs senast 1 maj till Länsstyrelsen i Jämtlands Län.

Ljungan är kommunens största vattendrag och har sitt källflöde vid den norska fjällgränsen. Härifrån skär Ljungan via dom riksbekanta Sölvbackaströmmar genom fjäll och dal, skog och lantbrukslandskap på sin forsande färd mot Östersjön.  Övre Ljungan, Dammån, Näkten och Storsjön-Berg har infört köp av fiskekort via mobiltelefon och Internet.

OVIKSFJÄLLEN

Häggsåssjön, Gräfån, Dromtjärnarna, Alvarsån i Oviksfjällen, med intilliggande bäckar och tjärnar är biflöden till Dammån och ingår i Dammåns FVO.  Fisket uppe i fjällen Statens vatten förvaltas av Tossåsens sameby och administreras av Länsstyrelsen.
Fiskekort köper du hos länsstyrelsens återförsäljare .
Hos Länsstyrelsen ansöker du om fiske i kvoterade vatten.
I intilliggande byar kan du köpa fiskekort ” fiskkort ” eller via Internet och mobiltelefon.

HARREN ÄR LJUNGANS MEST KARAKTÄRISTISKA FISKART.

Den hittar man i strömmar, sjöar och även i många av Ljungans biflöden. Harren kan fiskas med fluga en stor del av året. En trevlig tid infaller kring midsommar då kläckningar av olika dagsländor gör att harren blir huggvillig. De ljusa sommarnätterna kan ge oförglömliga harrfisken.
De yttre förutsättningarna som väder och vind styr flugvalet. Under försommaren kan alla imitationer av dagssländornas stadier från nymf till slända vara fångstgivande.
En förnämlig tid för harrfiske i Ljungan infaller under september-oktober, då strömmarna verkar fyllas av hungrig harr. Då är ofta nattsländeimitationer fiskarens bästa val.

I HELA LJUNGANS AVRINNINGSOMRÅDE LEVER ÖRINGEN.

Varje bestånd har unika egenskaper som är anpassade till livsrummets förutsättningar. Öringens storlek bestäms av födotillgång och arv. I mindre vattendrag och tjärnar blir öringen sällan tyngre än två kilo. Stationära öringar i mindre bäckar slutar växa vid något hekto.
I Ljungan har öringar kring 10 kilo fångats. Om man önskar komma i kontakt med storöringen är in- och utlopp vid de större sjöarna de säkraste platserna.
Redan i slutet av april kan man fånga öring i Ljungans strömmar. Den äter det som finns tillgängligt för årstiden och kan vara mycket selektiv.